Huishoudelijk reglement

1. Lidmaatschap
1a. De terreinen zijn enkel toegankelijk voor leden van TCM en genodigde leden van andere clubs. Lid
worden kan enkel via de website www.tcmoerbeke.be .
Het lidmaatschap loopt telkens van 01 januari tot 31 december van elk jaar . Het hernieuwen ervan gebeurt
in januari , betalingen uiterlijk tegen half februari om zeker te zijn van deelname aan de interclubcompetitie.
Lidmaatschap is pas definitief na ontvangst van betaling .
1b. Invités kunnen 3 keer gratis spelen, daarna is lidmaatschap verplicht. Invités dienen vergezeld te zijn van
een lid van TCM. Het TCM-lid is gastheer en dient zijn genodigde in het gastenboek te noteren alvorens het
speeluur aan te vangen, indien dit niet gebeurt vervallen de gratis probeersessies en dient de invité lid te
worden.
1c.Leden van TC Moerbeke dienen steeds hun terrein te reserveren via het elektronisch reservatiesysteem
van Tennis Vlaanderen . Dit dient te gebeuren minstens een uur voor aanvang van de tennispartij. Je kan
maximum 4 dagen voor de geplande wedstrijd reserveren en er zijn maximum 2 reservaties in die 4 dagen
mogelijk. Indien er niet kan gespeeld worden ingevolge ziekte , slecht weer , …. dient de reservatie tijdig
geannuleerd te worden .
Indien een reservatie gebeurt met een invitéé wordt voor hem de naam van Inge Plaetinck ingevuld .
Vragen over reservatie ? Richt u tot het clubsecretariaat  via email
tennisclubmoerbeke@gmail.com

2. Speelduurtijd
2a. Op buitenterrein 1 en 2 wordt op het uur gewisseld, op terrein 3 wordt op het halfuur gewisseld , terrein
4 blijft ter beschikking van Farys maar kan in onderling overleg ter beschikking gesteld worden van TC
Moerbeke voor bvb evenementen , ed … dat is zo voorzien in het reservatiesysteem .
2b. Voor interclubwedstrijden, tornooien, clubactiviteiten, clubkampioenschappen etc. kan afgeweken
worden van de regeling beschreven in 2a, deze kunnen op voorhand worden gecommuniceerd maar kunnen
uitzonderlijk ook onaangekondigd plaatsvinden.
2c. De buitenterreinen worden op het gereserveerde uur beschikbaar gesteld . Hou rekening met de tijd
nodig om te vegen binnen je speluur .
2d.De verlichting zal wanneer noodzakelijk op het gereserveerde uur automatisch aangaan en uitvallen 5
minuten na speeluur .
3. Voorrangsregeling
3a. Interclubwedstrijden, tornooien en clubactiviteiten hebben voorrang op lessen, lessen hebben voorrang
op vrije spelers . Aangezien invités mede op de reservatielijst staan op naam van Inge Plaetinck geldt hier
de voorrang voor leden niet .
3b. Lessen worden georganiseerd door EXTERNE TENNISSCHOLEN die voor 19u terrein 1 en 2 innemen , na
19u kan enkel op terrein 2 les gegeven worden.
3c. Alle leden zijn gelijk, zowel kinderen als volwassenen zijn volwaardig lid van onze club en kunnen steeds
reserveren .
3d.Bij regenweer kunnen de spelers van terrein 1 binnenspelen , zij hebben voorrang op de andere bezette
buitenpleinen tenzij er lessen of competities bezig zijn .


4. Tennishal
4a. Bij slecht weer geldt de regel van punt 3d maar er kan maximum een uur gespeeld worden wanneer er
wachtenden zijn . Dit is de totale tijd , deze van het deel buiten gespeeld meegerekend .
4b. In de tennishal spelen dient met aangepast schoeisel te gebeuren dat geen strepen op het terrein achter
laat . De schoenen dienen steeds proper te zijn zodat er geen aarde of andere verontreinigingen kunnen
achter blijven op het terrein .
4c. In de periode van 01/10 tem 31/03 van het jaar daarop wordt telkens voor 6 maand gereserveerd
volgens een opgegeven planning uiterlijk ter beschikking van het bestuur tegen 20/09 van elk kalenderjaar .
En overeenkomst wordt door het bestuur telkens voor aanvang van deze periode bezorgd , daarin staat het
bedrag en de betalingstermijn vermeld.
De huurders van vorig seizoen krijgen voorrang om hun uur te behouden, daarna planten de tennisscholen
hun lessen in, pas daarna worden de overige uren aangeboden.
4d. Ieder lid kan 1 of meerdere uren huren . Vanaf 1 uur per half uur extra .
5. Gebruik buitenterreinen
5a. Wanneer plassen op de buitenterreinen staan is het verboden te spelen , deze verdwijnen meestal heel
snel en dan kan er snel terug gespeeld worden mits een kleine wachttijd . Het is het aangewezen het
gereserveerde terrein eerst te vegen alvorens te spelen na een regenbui zodat het opstuiten van de bal op
een normale manier kan gebeuren .
5b. Tenniskledij is verplicht, spelers mogen het terrein enkel betreden met aangepaste schoenen.
5c. De buitenterreinen dienen exclusief voor tennis, andere activiteiten en spelende kinderen zijn niet
toegelaten op de terreinen.
5d. Na elk gebruik dient men het terrein te vegen in cirkels zodat de korrels op het terrein blijft liggen. De
netten dienen telkens na het vegen op de daarvoor bestemde ophangpunten gehangen te worden .
5e. Elke gebruiker controleert steeds of er geen afval achterblijft op het terrein. Alle afval dient in de
daarvoor bestemde vuilbakken geworpen te worden .
5f. Terreinverlichting werkt automatisch bij aanvang van de duisternis en na reservatie .
5g. Er kan gans het jaar op de 3 buitenterreinen gespeeld worden mits reservatie en indien de
weersomstandigheden dit toelaten .
6. Toegang tot het sportcomplex:
6a. Elk lid zal een QR-code ontvangen . Bij gebrek aan smartphone kan een badge bekomen worden bij een
bestuurslid . De borgsom hiervoor is 20€ . Bij beschadiging of verlies van de badge door een lid komt
bovenop de borgsom nog de extra kost die de sportdienst ons zal aanrekenen .
6b. De toegangen tot de terreinen , de kleedkamers en de douches werken hiermee .
6c. Indien de spelers na de match nog iets willen gaan drinken in de bar is er geen garantie dat die steeds
open is . Kijk daarvoor naar de openingsuren aan de ingang en op de website .
6d. Wifi is overal beschikbaar en de code is verkrijgbaar bij de bar

7. Interclub
7a. Kandidaten dienen over een minimum aan spelervaring en vaardigheid te beschikken om deel te kunnen
uitmaken van een ploeg.
7b. Leden met voldoende wedstrijdervaring ( minstens 1 officiële match in een tornooi ) kunnen zich
kandidaat stellen om deel uit te maken van een interclubploeg.

7c. Kandideren om interclub te spelen dient te gebeuren via het daartoe bestemde mailadres vermeld op
onze website . Kandidaten kunnen suggesties doen betreffende de ploegsamenstelling, het bestuur tracht
hiermee rekening te houden maar de uiteindelijke beslissingen worden door het bestuur genomen.
7d. Deelname aan interclub kan enkel wanneer alle openstaande rekeningen van vorig seizoen zijn betaald
en het lidgeld van het nieuwe seizoen voldaan is.
8. Gedragsregels op en naast de terreinen
8a.Er wordt tijdens het spel gerekend op Fairplay en het tonen van respect voor je medespeler en
tegenstanders . Het is tevens de taak van de leden om nieuwe leden of leden van een andere club bij
ontmoetingen op een sociale manier te ontvangen , contact te onderhouden en de bezoekers uitleg te geven
over de werking van onze club zodat zij zich snel aanvaard en op hun gemak voelen .
8b. Al het beschikbare materiaal en de infrastructuur dienen met de nodige zorg behandeld te worden .
Gebreken dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de persoon met contactgegevens vermeld aan de
ingang van de sporthal.
8c. Afval wordt zowel op het binnenterrein als op het buitenterrein in de daartoe bestemde vuilbakken
geworpen .Plastiek flesjes water mogen meegenomen worden op alle terreinen . Glas is echter niet
toegestaan op de terreinen . OPGELET : cola en sportdranken kunnen onuitwisbare vlekken achter laten op
de ondergrond , vooral op het binnenterrein . Daarom is het aangeraden om deze dranken telkens na het
drinken in uw tennistas te steken .
8d.Bij kwetsuren kan je gebruik maken van de EHBO-kit beschikbaar in het lokaal rechts van de hoofdingang.
8e. Het is elk aangesloten lid verboden om enige handeling te stellen van fysiek , psychisch of seksueel
grensoverschrijdend gedrag tov anderen . Dat geld onder meer voor pesterijen , diefstal , vandalisme ,
geweld , drugs , beledigingen , racisme , discriminatie , bedreigingen , intimidatie , mishandeling , chantage
en ( seksueel ) misbruik . Een aangesloten lid dat zich hieraan schuldig maakt kan uitgesloten worden uit de
club met een twee derden meerderheid van stemmen door de bestuursleden . De uitsluiting van het lid
gebeurt door middel van een email .
Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman en heeft het recht om gehoord te worden
door het bestuur.
8f. Overtredingen van dit reglement kan leiden tot sancties door het bestuur opgelegd mits voldoende
motivatie . Het betreffende lid kan dan tijdelijk of definitief geschorst worden uit onze tennisclub .
8g. De toegang tot de pleinen zal steeds geweigerd worden indien er nog openstaande rekeningen zijn van
vorig seizoen en het lidgeld van het nieuwe seizoen niet voldaan is . Tot zolang kan er niet gereserveerd
worden aangezien de betaling van het lidgeld rechtstreeks gekoppeld is aan de mogelijkheid tot reserveren
via Tennis Vlaanderen .

Het Bestuur